Menuen
Tilbage til oversigt
Nilfisk Roof Cleaner rengøringsmiddel 5 liter
Kan også hentes i vores butik
DKK 97,00
Varenr:
1894392
   |   Originalnr:  125300389

Nilfisk Roof Cleaner 5 liter

Nilfisk Roof Cleaner rengøringsmiddel er specielt udviklet til tagrengøring. Det opløser alle belægninger, der naturligt lægger sig på hustage og lignende overflader.

Efter udlægning af rengøringsmidlet på taget er regn, vind og vejr medvirkende til, at belægningen efter relativt kort tid forsvinder.

I svære tilfælde kan det dog være nødvendigt at gentage behandlingen med Nilfisk Roof Cleaner.

Indeholder 5 liter
Dækker ca. 170 m²

Rækkevidden afhænger af brugsmønster og doseringen, der indstilles via håndtaget.

OBS! Dette produkt er faremærket

ÆtsendeMiljøfare

SignalordFare
FaresætningerH314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260 Indånd ikke tåge/damp/røg/spray.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Relaterede produkter