Menuen
Tilbage til oversigt
Nilfisk Stone & Wood Cleaner, 2.5 l
Kan også hentes i vores butik
DKK 67,00
Varenr:
1894393
   |   Originalnr:  125300385

Nilfisk Stone & Wood Cleaner 2,5 liter

Vandbaseret neutralt rengøringsmiddel. Skummende og let-alkalisk.

Anvendelse: Velegnet til rengøring og vedligeholdelse af fliser, mur- og træværk, træhegn, tage, udhuse m.v. Angriber ikke planter og græs. Dosering: 3%. pH: 8 (i 1% opløsning). Dosering: Justér via skumsprayer eller via injektor.

Indhold: < 5 %: anionske- og nonionske overfladeaktive stoffer og konservering

OBS! Dette produkt er faremærket

Sundhedsfare

SignalordAdvarsel
FaresætningerH319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Relaterede produkter